Informatie  |  In de gemeente  |  Roosters  |  Contact    
       Dienstenoverzicht


In dit overzicht vindt u alle komende kerkdiensten, inclusief aanvullende info.
Kijk in het overzicht.

       Wat is geloven?


Nog nooit in een kerk geweest en toch nieuws-
gierig? Klik maar eens:

Waarom zou ik geloven?
Wie is God?
Wat is vrijgemaakt?
Filmpjes

       Meeluisteren?


live luisteren Hier kunt (mee)luisteren naar de diensten.

       Liturgiegroep


Bezig met de liturgie?
Er is een apart gedeelte van deze site beschikbaar:
ga naar Liturgie-portal.


Hoe ziet onze gemeente eruit?

Zo'n grote groep van gelovigen die zichzelf gemeente noemen,
wat is dat nu eigenlijk, hoe is dat georganiseerd, wie doet wat?

Hieronder proberen we daar antwoord op te geven.

De gemeente

 christelijk

De gemeente die samenkomt in De Open Hof is een christelijke gemeente.
Dat betekent dat wij Jezus Christus erkennen als Heer. We geloven dat Jezus de Zoon is van God, de Schepper van hemel en aarde.
We geloven dat hij op aarde kwam om zich met ons te vereenzelvigen en dat hij aan een kruis stierf om onze schuld bij God te vereffenen.
Jezus stond na drie dagen op uit de dood als overwinnaar over het kwaad, wat we vieren met Pasen. Door zijn dood en opstanding kunnen we weer in een herstelde relatie met God leven.
Die relatie krijgen we niet uit onszelf, maar wordt ons gegeven door de Heilige Geest, die ons een gelovig hart wil geven.
We geloven dat Jezus terug zal komen, om op aarde zijn hemelrijk te vestigen.
De Bijbel is als Gods Woord voor ons de leidraad voor ons geloof en voor ons leven. Daarin maakt God zichzelf en zijn wil bekend.
 gereformeerd

De gemeente van De Open Hof is een gereformeerde gemeente.
Wij staan hierbij in de traditie van de Reformatie in de 16e eeuw, toen opnieuw ontdekt werd waar het in de bijbel ten diepste om gaat, namelijk genade: onze redding, onze toekomst is pure goedheid van God.
Wijzelf kunnen én hoeven daar niets voor bij te dragen, Jezus Christus heeft het allemaal voor ons verdiend.
Geloof is de enige weg om aan Gods goedheid deel te krijgen. Je hoeft niet te presteren, maar mag gewoon aanpakken wat je aangeboden wordt.
 vrijgemaakt

De gemeente van De Open Hof is een vrijgemaakte gemeente, een aanduiding die verwijst naar de 'Vrijmaking' van 1944.
Binnen de gereformeerde kerken ontstond een breuk vanwege een door het landelijk bestuur opgelegd leerstuk.
Voor ons kerkverband heeft de bijbel het hoogste gezag. We hebben ook geen landelijk bestuur, het gaat om de plaatselijke kerk.
Wel is er veel onderling overleg en maken we gezamenlijke afspraken.
Er zijn contacten met verwante kerken in eigen land en wereldwijd.
 Samen groeien

Het motto binnen onze gemeente is al een aantal jaren: 'Samen groeien'.
Met 'samen' willen we benadrukken dat we een gemeenschap vormen.
Broers en zussen uit het ene gezin van God de Vader.
Die niet het werk in de kerk aan een paar enthousiastelingen overlaten.
Maar met elkaar zich willen inzetten, ieder met zijn of haar eigen gaven.
En met 'groeien' spreken we uit dat stilstand achteruitgang is.
We willen groeien, individueel en als gemeente.
Groeien in drie richtingen: naar boven, naar binnen en naar buiten.
Naar boven: groeien in ons geloof, onze relatie met God.
Naar binnen: groeien in onze liefde, onze onderlinge band in de gemeente.
En naar buiten: groeien in onze uitstraling, onze openheid.
De gemeente is daarom opgedeeld in huiskringen.

 Huiskringen

De gemeente is sinds een paar jaar opgedeeld in huiskringen, waarbij het de uiteindelijke bedoeling is dat ieder gemeentelid bij een kring hoort.
Een huiskring bestaat uit een 8- tot 10-tal adressen, vaak mensen die bij elkaar in de buurt wonen.
Een huiskring komt eens in de paar weken bij elkaar. De invulling van de bijeenkomsten wordt door de huiskring zelf bepaald.
Naar elkaar omzien, elkaar verder helpen, basiszorg op pastoraal gebied, samen elkaars vreugde en nood delen, samen bidden, samen bezinnen op de Bijbel, het kan in een huiskring gemakkelijker dan in de "grote" gemeente.
In een visiedocument van 2003 is vastgelegd dat het doel is dat in 2010 elk gemeentelid bij een huiskring hoort.
Maar de omslag naar een gemeente onderverdeeld in kleine kringen gaat niet zomaar, ook dat is een groeiproces.
Daarom is de vorming van huiskringen niet van bovenaf opgelegd. Als de hele gemeente straks is onderverdeeld in huiskringen is het basispastoraat niet meer sec de taak van de kerkenraad. Het ligt dan in de huiskringen.
Kerkenraadsleden zouden zich meer kunnen toeleggen op beleid, op groepsgewijze geestelijke toerusting en op coaching van huiskringen.

Bestuur en organisatie

de kerkenraad

Jezus Christus is de Heer van de gemeente.
Hij maakt met zijn Woord (de bijbel) en door zijn Geest de dienst uit. Hij is het ook die vanuit de hemel over zijn gemeente waakt.
Ondertussen maakt Hij wel gebruik van mensen. Al vanaf het begin liet hij in elke nieuwe gemeente 'oudsten' aanstellen, die werden geroepen de gemeente te dienen door haar te leiden.
Ook werden er 'diakenen' aangesteld om voorop te gaan in het betonen van liefde en zorg.
In de gemeente van de Open Hof vormen de predikant en de oudsten (10 ŕ 15 man) de kerkenraad. De meeste oudsten (een bijbelse term voor geestelijke leiders - ongeacht hun leeftijd) concentreren zich op de pastorale zorg.
Enkelen houden zich bezig met het ontwikkelen van visie, beleid.
Daarnaast zijn er de diakenen: zij geven leiding op het gebied van concrete zorg en liefde. Zij stimuleren de gemeente tot onderling dienstbetoon, praktische hulp en zamelen geld in om dit uit te delen aan wie het extra nodig hebben.
Zij ondersteunen ook projecten van barmhartigheid dichtbij en ver weg.
Een paar keer per jaar vergaderen oudsten en diakenen samen. Dat is de 'brede kerkenraad'. Het gaat dan over de voortgang van het gemeenteleven in het algemeen.
de sectorteams

De gemeente is opgedeeld in vier geografische sectoren, waarvan de oudsten en diakenen per sector een sectorteam vormen.
Daarin bespreken ze de geestelijke en praktische noden binnen de sector.
Waar mogelijk doen zij dit samen, waar nodig als oudsten en diakenen apart.
Ze maken afspraken over wie, waar, wanneer, welke hulp nodig is.
Alleen de dingen waar men in het sectorteam niet uit komt, worden besproken op een kerkenraadsvergadering.
bestuurlijke zaken

In een grote gemeente zijn ook veel bestuurlijke zaken te regelen: zaken die met financiën of met praktische organisatie te maken hebben.
Deze zaken heeft de kerkenraad gedelegeerd aan de 'kerncommissie'.
Hierin zitten twee oudsten, twee diakenen en een aantal gemeenteleden. Zij zorgen dat de gemeente als organisatie goed draait, dat vastgesteld beleid ook wordt uitgevoerd en dat allerlei commissiewerk in de gemeente volgens plan verloopt.
commissiewerk

In de gemeente zijn er veel leden in commissies en werkgroepen actief.
Zo is er is het 'pastoraal team' voor langer durende begeleiding en zorg.
De 'commissie samenkomsten' levert input voor de kerkdiensten.
Een 'jeugdraad' coördineert kinderwerk, catechese en jeugdactiviteiten.
De commissie 'kind en kerk' organiseert het kinderwerk op zondag.
De 'commissie gemeentegroei' denkt na over onze wervingskracht en 'Zending en hulpverlening' betrekt ons bij de missie van de kerk wereldwijd.
De 'commissie techniek' regelt alle voorzieningen zoals gebouw, apparatuur, internet-kerkdienst, kerktelefoon, beamer en website.