Informatie  |  In de gemeente  |  Roosters  |  Contact    
       Dienstenoverzicht


In dit overzicht vindt u alle komende kerkdiensten, inclusief aanvullende info.
Kijk in het overzicht.

       Wat is geloven?


Nog nooit in een kerk geweest en toch nieuws-
gierig? Klik maar eens:

Waarom zou ik geloven?
Wie is God?
Wat is vrijgemaakt?
Filmpjes

       Meeluisteren?


live luisteren Hier kunt (mee)luisteren naar de diensten.

       Liturgiegroep


Bezig met de liturgie?
Er is een apart gedeelte van deze site beschikbaar:
ga naar Liturgie-portal.


Untitled Document

Van de diakenen


Steunontvangende organisaties voor het voetlicht
Als diaconie willen we u via dit artikel informeren over de diverse steunontvangende organisaties waarvoor zondags gecollecteerd wordt. We zlilen verderop in dit artikel vertellen wat deze organisaties zoal doen van alle collecte opbrengsten en welke hlip ze bieden.

Quota
Een quotum is een onderlinge afspraak tussen diaconieën om gezamenlijk enkele diaconale organisaties te steunen. Het GDD (daarover verderop nog meer) houdt contact met deze organisaties om zicht te houden op doelmatige besteding van deze middelen en de noodzaak voor het toekennen van een quotum. Het quotum is dus een morele verplichting voor iedere diaconie, uitgedrukt in een bedrag per ziel.

Generaal Diaconaal Deputaatschap (GDD)
Dit Deputaatschap, ingesteld door de Generale Synode heeft ondermeer de opdracht gekregen om diakenen te adviseren en aanbevelingen te doen inzake (steun aan) deze – landelijk werkzame – gereformeerde zorginstellingen. Elk jaar heeft het GDD beleidsoverleg met deze organisaties. Op grond van dit overleg en onderzoek ontvangen diaconieën jaarlijks een aanbeveling van het GDD. Die aanbeveling is niet vrijblijvend. Kerken zijn mede verantwoordelijk voor deze organisaties. Zonder onze steun kunnen deze organisaties hun werk niet blijven doen. Als diaconie vinden we het belangrijk dat u op de hoogte wordt gehouden waar uw collectegeld naar toe gaat, en dat ook de bestemming voor u als gever duidelijk en transparant is. Hieronder treft u een overzicht aan van de organisaties, die steun van het GDD ontvangen, met het bedrag dat de diaconie per ziel aan deze organisaties moet afdragen.

Dit Koningskind
“Ik heb veel geleerd. De cursus ‘Seksualiteit en seksuele opvoeding’ bood mij de mogelijkheid om een moeilijk onderwerp bespreekbaar te maken”. Zo reageerde een vader van een kind met autisme, nadat hij een cursus van vereniging dit Koningskind had gevolgd. Hij en veel andere ouders voelen zich echt ondersteund en geholpen door het hlipaanbod van de vereniging. Dit Koningskind is onder meer actief rond thema’s als autisme in de kerk en seksuele opvoeding. Maar veel van het werk gebeurt achter de schermen, door het bieden van hlip en (persoonlijke) ondersteuning. Ook kerkelijke gemeenten en ambtsdragers weten ons steeds beter te vinden voor advies en toerusting. Vereniging dit Koningskind is al jarenlang present voor christenen met een beperking – en allen die bij hen betrokken zijn. Juist vandaag de dag is die ondersteuning vanuit Bijbelse principes, meer dan nodig als het gaat om leven met een handicap.

Voor meer informatie: www.ditkoningskind.nl

SGJ Christelijke Jeugdzorg
Er is meer vraag naar christelijke hlipverlening dan de overheid subsidieert. SGJ Christelijke Jeugdzorg kan een deel van haar dienstverlening dan ook alleen aanbieden dankzij de financiële steun die zij van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) ontvangt. In overleg met het Generaal Diaconaal Deputaatschap van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) is het quotum voor 2010 vastgesteld op € 2,- per kerklid. SGJ wil deze kerkelijke middelen inzetten voor:

 • directe hlip aan cliënten, dat wil zeggen 29 kinderen extra in zorg nemen en daarnaast opvang, ondersteuning en verzorging geven aan jeugdigen in pleegzorg, gezinshuizen en behandelgroepen
 • het ontwikkelen van vijf preventieve programma’s zoals: ‘Opvoeden met hart en hoofd’ voor diverse leeftijdscategorieën, ‘JES’ (Jij en echtscheiding) en een spelvorm voor SOVA-trainingen
 • een project dat gericht is op een verandering in de organisatiestructuur dat beoogt de cliëntroute zo effectief en efficiënt als mogelijk vorm te geven, waardoor cliënten sneller de zorg krijgen die ze nodig hebben


 • Voor meer informatie: www.sgj.nl

  Boerderij Fraam van Stichting Sprank
  Sprank is een organisatie die zorg, begeleiding en ondersteuning biedt aan mensen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen. Op 50 locaties, verspreid over heel Nederland, biedt Sprank zorg aan 450 cliënten. Sprank biedt mensen ruimte om te wonen, te werken, te ontspannen en zichzelf te ontwikkelen in een christelijke woon- en leefomgeving. Sprank is een christelijke instelling met een gereformeerde identiteit.

  Fraam is een boerderij van Sprank in Middelstum waar we mensen met een beperking zinvol en passend werk met ondersteuning bieden. Ook zijn er plannen om zes plaatsen voor logeeropvang aan te bieden. FRAAM wil ook logeren en kamperen aantrekkelijk maken voor gezinnen waarvan één of meer van de gezinsleden een beperking hebben. We bieden dan een plezierig en zinvol verblijf met ondersteuning op maat voor wie dat nodig heeft.

  Voor meer informatie: www.fraam.nl en www.stichtingsprank.nl

  De Driehoek
  Stichting De Driehoek, psychosociale en psychologische hulpverlening. De Driehoek biedt hulp aan volwassenen (18+) bij onder andere relatieproblemen, identiteitsvragen, stress, angst en paniekstoornissen, traumatische ervaringen, burn out klachten. Hulpverlening door maatschappelijk werkers, (GZ) psychologen en therapeuten. Individuele gesprekken, relatiegesprekken, cursus, groepswerk, mediation, helpdesk. Adresgegevens: De Driehoek, Parkweg 14, 8011 CK Zwolle, T: 038 426 85 20,

  Voor meer informatie: www.dedriehoek.nl

  Stichting De Luisterpost/Bralectah (LPB)
  Ook in onze gemeente zijn er diverse mensen die niet overal aan mee kunnen doen. Bijvoorbeeld omdat ze door ouderdom of ziekte daartoe niet in staat zijn. Of omdat ze geen tijd of gelegenheid hebben om naar een interessante bijeenkomst of een mooie zanguitvoering te gaan. Gelukkig maakt de LPB van veel bijeenkomsten een opname. Muziekopnamen worden op een cd gezet. Bijeenkomsten met toespraken komen samen met een PowerPoint-presentatie op een dvd beschikbaar. En soms maakt de LPB zelfs een documentaire over een actueel onderwerp binnen onze kerken. Zo heeft de LPB recent een documentaire uitgebracht over: “Bijbelse ruimte voor samenwonende homostellen”. Zo kan iedereen toch meeleven. Zo wordt het leven van veel kerkleden verrijkt en worden broeders en zusters ondersteund in hun leven in dienst van de Here.

  Voor meer informatie: www.luisterpost.nl

  De wegwijzer
  Vereniging De Wegwijzer is een christelijke belangenvereniging voor mensen met psychiatrische problemen en de personen om hen heen. De Wegwijzer organiseert thema-avonden in de regio over ziektebeelden of behandelingen en geeft vier keer per jaar het blad De Wegwijzer uit, boordevol informatie en ervaringsverhalen. Daarnaast organiseert De Wegwijzer lotgenotencontact en biedt ondersteuning aan kerkenraden en kerkelijk werkers. Op de thema-avonden komt altijd een ervaringsdeskundige aan het woord die zijn of haar persoonlijk verhaal deelt als aanvulling op een stukje voorlichting over een bepaald ziektebeeld.

  Voor meer informatie: www.dewegwijzer.info

  Ter afsluiting staan we stil bij Efeze 5: 1.
  Ef.5:1; 1 Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, 2 en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.

  Wij zijn kinderen van God. Zo zet Hij ons ook in deze wereld. Als kinderen goede ouders hebben, dan is het een vet compliment als er gezegd wordt, dat zij op hun ouders lijken. Dat is ook Gods bedoeling; dat er van Zijn kinderen gezegd wordt: “Wat lijken die op hun Vader”. Vader volgen in liefde, in barmhartigheid, in geduld. We hebben zo’n prachtig voorbeeld gekregen in Jezus Christus. Hij lijkt sprekend (ook in zijn daden) op Zijn Vader. Doe als Hem. In deze wereld is nog veel gebrokenheid. Dankzij Jezus Christus wordt straks alles nieuw. Temidden van de gebrokenheid mogen wij Zijn liefde uitstralen. Laten we dat ook heel concreet doen door te geven vanuit een liefdevol hart. Barmhartigheid tonen moet geen inspanning voor ons zijn, maar liefdedienst in het volgen van Jezus Christus. Daarom zijn de quota, die we hier noemden geen kille cijfers, geen verplichtingen waaraan we zuchtend zullen voldoen. Geven met vreugde, in navolging van Christus, die alles gaf: Zichzelf!